top of page

CELOSTNÍ DUCHOVNÍ LÉČENÍ BOŽÍM SLOVEM

Je způsob duchovního léčení, které spočívá v komunikaci s Vysokými duchovními bytostmi a kdy já jako prostředník předávám odpovědi a poučení na otázky,  které kladete . Boží Slovo je přesné a hluboké v hledání odpovědí, můžete se ptát na jakékoliv otázky. Odpovědi přicházejí ve větách a jsou mnohovrstevná. Pomocí Božího Slova můžete řešit pracovní problémy, lásku k penězům, problémy s dětmi a svými blízkými, řešit své strachy, najít odpovědi na různá životní rozhodnutí a jakékoliv životní potíže. Během předávání informací, které budete dostávat, dochází k čištění vašich bloků, které si člověk vytvořil v tomto životě a nebo v životě minulém. Aby bylo možné bloky uvolnit, znamená to opravdové rozhodnutí klienta ke změně a ochota svůj problém řešit.               

Boží Slovo není žádná metoda. Je to živé spojení s Bohem a jeho služebníky. Komunikace je vedena láskyplně a nemusíte mít obavy, že budete odsouzeni. Boží slovo promlouvá vždy tak, aby byla absolutně zachována svobodná vůle člověka, sdělení neobsahují žádné zákazy a klient se může sám rozhodnout, jak s informacemi naloží.     

Celé setkání začíná tak, že nejdříve probereme vše, co vás ke mně přivádí a jaké životní téma chcete řešit. Upřesníme si, co by mělo být výsledkem a cílem terapie. Po skončení rozhovoru se naladím na  přijímání Božího Slova, zkontroluji vše, co je nutné při této duchovní komunikaci hlídat a následovně přijímám Boží Slovo ve formě vět, které předávám. Po celou dobu můžete klást otázky, na které předávám odpovědi. Boží slovo promlouvá vždy tak, aby byla zachována svobodná vůle klienta, nikdo tedy neurčuje, co se má stát a jak se to má stát, sdělení neobsahují ani žádné zákazy. Pochopení Božího Slova je důležité, klient se tak stává aktivní součástí procesu svého léčení a učí se žít víc vědomě. Opravdové rozhodnutí ke změně a ochota svůj problém řešit, je podmínkou úspěchu.       

Sdělení jsou mnohovrstevná, klient si je zapisuje a je dobré se k nim vracet a hledat v nich další souvislosti.                  Božího Slova se můžeme  ptát na jakákoliv životní rozhodnutí, obyčejné i duchovní otázky nebo si i nechat vyložit význam snů. Jsou však oblasti, kde nám není dovoleno vědět a je třeba to přijmout. 

Nemohu ovlivnit, jaká sdělení klient dostane, ale vždy předám přesně to, co potřebuje vědět a je schopen zpracovat. Náš životní plán určuje Bůh a duše vstupuje do další inkarnace s jasně danou rolí. Tvůrci svého osudu jsme ale my sami a po nás se chce, abychom žili vědomě a podíleli se na svém pozemském životě. Pokud se člověk od svého životního plánu odchýlí, může u takového člověka dojít ke korekci, aby byl upozorněn na závažné chyby, kterých se dopustil. Tzn. že člověk bude korigován, aby žil podle svého životního plánu a bude čelit těžkým výzvám,  které ho budou upozorňovat, že v jeho životě mají nastat změny. V Božím slově se tato témata mohou otevřít a je možné je zpracovat. Výsledek celého snažení závisí na vědomé spolupráci klienta.    

Boží slovo dokáže odvést i zbloudilé duše, které uvízly z jakéhokoliv důvodu v pozemském životě. Aby byly duše odvedeny, musí žádat člověk, jehož se to týká.     

Boží Slovo není druh víry ani učení nějaké církve, je to živé napojení na Boha a jeho služebníky. Nejsem členkou žádné církve a ani žádnou nepropaguji. Je to živý, intimní rozhovor, kdy člověk dostane přesně ta sdělení, která potřebuje znát k pochopení a vyřešení svých problémů.   

Boží slovo vede k aktivnímu poznání pravdy a vědomého pochopení. Je to duchovní práce, která nemá nic společného s církevní vírou nebo učením. Při přijímání Božího slova se obracím k duchovním učitelům,s kterými komunikuji a jsem vedena tak,že nemohu udělat žádnou chybu ani porušit duchovní principy.Nepředávám tedy žádnou karmickou zátěž sobě ani klientovi a pracuji s nejvyšší ochranou. Boží slovo poskytuje člověku poznání, které člověk zpracuje vědomě a tím docílí vyřešení svých potíží. Vždy respektuje svobodnou vůli člověka a pojmenovává naprosto přesně skutečnost, ať už si jí člověk uvědomuje, či nikoliv. Je pravdivé a má trvalou hodnotu.

       

Nezjišťuji informace, které mi nepřísluší a nepracuji na člověku, který mne o to sám nepožádal .Boží Slovo to neumožňuje neboť svobodná vůle každého musí být zachována. A v tom je Boží Slovo jedinečné....nic nepřikazuje, ale láskyplně vede životní poutí tak, aby člověk žil šťastný a plnohodnotný život. 

Božská energie je dar, který mi byl dán. Mým darem je láskyplné léčení duší druhých a tohoto daru můžete využít kdokoliv, kdo je otevřený změnám. Vydejte se se mnou do hlubin vaší duše... zažijete zhojení starých ran, najdete vnitřní harmonii a dosáhnete toho, co do teď pro vás bylo nedostupné. Začnete vědomě tvořit a žít naplno svůj potenciál. Dokážete si uvědomit své emoce, touhy, záměry, činy a nasměrujete svou energii k realizaci toho, co chcete.     

VYDEJTE SE NA CESTU VNITŘNÍ SVOBODY.

Komunikace může probíhat osobně nebo online (skype, whatsapp nebo také zasílám sdělení písemně na email).

Boží slovo znamená, že duchovní učitelé komunikují skrz mne a tak vzdálenost mezi námi nemá žádnou roli.

Cena: 1 hodina/1400kč, každá další půlhodina 400kč. 

Platba online je splatná předem na účet 223620979/0600. 

IBAN : CZ39 0600 0000 0002 2362 0979   (Nejpozději 3 dny před sjednaným termínem, jinak rezervaci považuji za neplatnou, děkuji).

Uveďte prosím jméno, příjmení a jako variabilní symbol vaše telefonní číslo. 

Osobní konzultace - rezervační záloha 500kč, splatná předem na účet (rezervační záloha se poté odečítá od celkové platby)

Email: natalla.vesna@seznam.cz 

Telefonní číslo: 776 400 128

Natálie ♥

bottom of page